Sehrbazlar D r si Yaz Kamal Abdullan n c ild n r olunan Sehrbazlar d r si roman oxucular n v d biyyat t nqid il rinin b y k mara na s b b olub Mistik hvalatlar n ba verdiyi roman paralel d nyalar aras ndak ah ngd

 • Title: Sehrbazlar Dərəsi
 • Author: Kamal Abdulla
 • ISBN: -
 • Page: 338
 • Format: Kindle Edition
 • Yaz Kamal Abdullan n 2006 c ild n r olunan Sehrbazlar d r si roman oxucular n v d biyyat t nqid il rinin b y k mara na s b b olub.Mistik hvalatlar n ba verdiyi roman paralel d nyalar aras ndak ah ngd n,atas C lladba n axtaran Karvanba n n teleyin h km il Sehrbazlard r sin g lib xmas ndan, burada mr ed n A d rvi in v h r iki d nyadaya ayan S yyah sYaz Kamal Abdullan n 2006 c ild n r olunan Sehrbazlar d r si roman oxucular n v d biyyat t nqid il rinin b y k mara na s b b olub.Mistik hvalatlar n ba verdiyi roman paralel d nyalar aras ndak ah ngd n,atas C lladba n axtaran Karvanba n n teleyin h km il Sehrbazlard r sin g lib xmas ndan, burada mr ed n A d rvi in v h r iki d nyadaya ayan S yyah sehrbaz n a rd ruhla Karvanba n n sonu faci y l bit nsirli g r nd n b hs ed nmistk roman m xt lif dill rd v m xt lif lk l rd ap edilm kl d nya oxucusunun da diqq tini kmi dir.

  • [PDF] º Free Download ✓ Sehrbazlar Dərəsi : by Kamal Abdulla ✓
   338 Kamal Abdulla
  • thumbnail Title: [PDF] º Free Download ✓ Sehrbazlar Dərəsi : by Kamal Abdulla ✓
   Posted by:Kamal Abdulla
   Published :2020-07-23T19:48:02+00:00

  About "Kamal Abdulla"

  1. Kamal Abdulla

   Kamal Abdulla Az rbaycan Respublikas n n mill tl raras , multikulturalizm v dini m s l l r zr D vl t m aviri.4 dekabr 1950 ci ild Bak da ziyal ail sind do ulub Atas m llim, anas h kim olub 1968 ci ild Bak da 190 sayl orta m kt bi bitirib.1968 1973 c ill rd Az rbaycan D vl t Universitetinin filologiya fak lt sind t hsil al b 1973 1976 c ill rd SSR EA Dil ilik nstitutunun T rk dill ri b sinin yani aspirant olub.1977 ci ilin yanvar ay nda Moskvada Sintaktik paralelizm Kitabi D d Qorqud dastanlar n n dili zr adl namiz dlik dissertasiyas m dafi etmi dir.1984 c ild Bak da Az rbaycan dili sintaksisinin n z ri probleml ri adl doktorluq dissertasiyas m dafi etmi dir.T rk xalqlar n n q dim epik d biyyatlar sah sind ara d rmalar m llifidir M xt lif lk l rin universitetl rind Rusiya, T rkiy , Pol a, Fransa, Almaniya, AB mumi dil ilik , m tn sintaksisi , Kitabi D d Qorqud dastanlar n n kulturoloji aspektl rin h sr olunmu m hazir l r v x susi kurslar aparm d r Elmi v publisistik m qal l ri Az rbaycanda v ondan k narda m t madi ap olunur.Dil iliy dair , , 1983 Az rbaycan dilind sad c ml sintaksisinin n z ri probleml ri , Az rbaycan dili sintaksisin n z ri probleml ri Bak , Maarif, 1999 , Az rbaycan dilind m r kk b sintaktik b t vl r , Az rbaycanda rus dili , Dil iliy s yah t v yaxud dil i olmayanlar n dil ilik , Az rbaycanca dan aq Paris 2008 v Buxarest 2010 kimi kitablar var d biyyat nasl q v d bi t nqid dair M llif s r oxucu Bak , Yaz , 1985 , vv l ax r yaz lanlar Bak , Yaz 1990 , Yolun vv li v ax r Bak , Az rbaycan D vl t N riyyat , 1993 , 300 az rbaycanl Bak , M t rcim, 2007 kitablar nda d nya d biyyat n n problematik aspektl rind n b hs edilir, q dim v m asir d bi prosesin g r nm y n t r fl ri i qland r l r.Qorqud nasl a dair Gizli D d Qorqud 1991 , Sirri ind dastan v yaxud Gizli D d Qorqud 2 Bak , Elm, 1999 , Mifd n Yaz ya Gizli D d Qorqud adl kitablar yaz b n r etdirmi dir , , 2003 Bak Slavyan Universitetind m hazir l r adl kitab akad A.Mirz canzad il birlikd d biyyat v poetika m s l l rin h sr edilib , , 2005 Rus dili Az rbaycanda adl kitab profH midovla birlikd rus dilinin Az rbaycanda i l nm tarixind n, m asir v ziyy tind n, perspektivl rind n b hs edir.AB Kolumbiya Universiteti, Harriman nstitutu , Fransa nalko v Strasburq Universitetl ri, Almaniya Mayns Universiteti , Rusiya Linqvistik Universitet, Pedaqoji Universitet, Dil ilik nstitutu , T rkiy Uluda Universiteti, Ege Universiteti , Pol a Var ava Universiteti universitetl rind m hazir l rl x etmi , bir ox beyn lxalq simpozium, konfrans v kollokviumlar n t kilat s v i tirak s olmu dur.200 d n ox m qal , 20 d n ox d rs v saiti v monoqrafiya m llifidir.B dii yarad c l qla m ul olur pyesl ri, hekay l ri, romanlar , essel ri v eirl ri Az rbaycanda v xarici lk l rd ap olunur.Kamal Abdulla Yar m q lyazma , Sehrbazlar d r si , Unutma a kims yox romanlar n n, eirl r v hekay l r toplular n n m llifidir Onun dram s rl rind n ibar t Az rbaycan, rus, t rk dill rind bir ne kitab n r olunmu dur Unutma a kims yox Bak , Az rn r, 1995 , Ruh Bak , Az rn r, 1997 , Casus Bak , M t rcim, 2004 , Ruh Ankara , 2009 v s.O, G m d vr n sirl ri t rc m l r toplusunun m llifidir Bak , M t rcim, 2001 Unutma a kims yox Bak , Az rn r, 1995 adl pyesl r kitab nda 5 pyesi toplan b Ruh Bak , Az rn r, 1997 , 2009 pyesl r kitab nda 7 pyesi ap olunub Kitab T rkiy d d Ruh ad il n r edilmi dir Ankara, Bas nevi, 2006.

  436 thoughts on “Sehrbazlar Dərəsi”

  1. Müəllifin bundan əvvəl "Yarımçıq əlyazma" əsərini oxumuşdum. Məncə, "Yarımçıq əlyazma", "Sehrbazlar dərəsi" və "Unutmağa kimsə yox" triologiyası son dövr Azərbaycan ədəbiyyatına daxil olan ən yaxşı əsərləri özündə birləşdirir. "Sehrbazlar dərəsi" - mifik qatlarla zəngindir, günahkar və günahsız insan mövzusu əsərin ortasından qırmızı xətt kimi keçir,"günahsızlar günahı görünməyən günahlılardı." deyir hətta müəllif bir yerdə. [...]


  2. Yazıçı Kamal Abdullanın 2006-cı ildə nəşr olunan “Sehrbazlar dərəsi” romanı oxucuların və ədəbiyyat tənqidçilərinin böyük marağına səbəb olub. Mistik əhvalatların baş verdiyi roman paralel dünyalar arasındakı ahəngdən, atası Cəlladbaşını axtaran Karvanbaşının teleyin hökmü ilə Sehrbazlar dərəsinə gəlib çıxmasından, burada ömr edən Ağ dərvişin və hər iki dünyada yaşayan Səyyah sehrbazın çağırdığı ruhla Karvanbaşının sonu fa [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *